Reglement Kunstuitleen

Abonneren en opzeggen abonnement

1. Een abonnement wordt aangegaan tot aan de dichtstbijzijnde vervaldatum (zie art.7). Zonder opzegging wordt het abonnement stilzwijgend tot de volgende vervaldatum verlengd(met uitzondering van kadobonnen).
2. Voor een abonnement kan men zich op iedere willekeurige datum aanmelden. Legitimatie is hierbij verplicht.
3. Het abonnement gaat in op de eerste van de maand, indien de ingangsdatum ligt voor de 15 e van de maand. Na de 15 e van de maand is de ingangsdatum de eerste van de volgende maand.
4, Opzegging van het abonnement kan alleen schriftelijk geschieden en uiterlijk één maand voor de vervaldatum(31 december). Opzegging van het abonnement in het lopende jaar geeft geen recht op restitutie of vermindering van het abonnementsgeld over het betreffende jaar.
5. Bij opzegging van het abonnement is de abonnee verplicht de werken uiterlijk op de dag van afloop van de abonnementsperiode ten kantore van de artotheek terug te brengen.
6. Het abonnement geldt uitsluitend voor het adres waar het kunstwerk hangt. Betaling van abonnementsgelden.
7. De betaling van het abonnement geschiedt per factuur en wordt berekend tot de vervaldatum. Voor de vervaldatum wordt een factuur gestuurd voor het verschuldigde abonnementsgeld, welke binnen 14 dagen na verzenddatum betaald dient te worden. Voor lopende abonnementen geldt 31december als vaste vervaldatum,
8. Bij het omruilen van kunstwerken kunnen alleen nieuwe kunstwerken worden geleend als de verschuldigde abonnementsgelden zijn voldaan.
9. Bij betaling van het abonnementsgeld via een kadobon is de datum van inlevering de ingangsdatum van het abonnement. De einddatum is na afloop van de betaalde periode( 1 periode=12 maanden). Tarieven en termijn.
10. De abonnementsprijs is per jaar € 36,00 voor particulieren en € 61,50 voor bedrijven. Wanneer een abonnement later dan 1 januari aangegaan wordt geldt een prijs van €3,00/ € 5,15 per maand maal het aantal resterende maanden.
11, Kunstwerken kunnen 12 maanden gehuurd worden voor € 25,00 per kunstwerk. Op verzoek kan de huurtermijn worden verlengd met 12 maanden. Dit verzoek dient te zijn ontvangen voor het verstrijken van de periode van 12 maanden.
12. Bij omruil dient de abonnee zich te legitimeren. In geval een vertegenwoordiger van de abonnee de omruil verricht dient deze bevoegd te worden middels een volmacht. Bij omruil geldt weer €25,00 per kunstwerk.
13. Bij niet tijdige terugbezorging van een kunstwerk wordt een bedrag van € 1,75 in rekening gebracht voor elke week of gedeelte van een week waarmee de uitleentermijn is overschreden. Indien na 4 weken het kunstwerk niet retour is ontvangen, gaat automatisch een nieuwe huurperiode in. Er wordt dan aanvullend een toeslag van €.7,00 op de huurprijs in rekening gebracht.
14. Bij huur van een kunstwerk via een kadobon dient het kunstwerk voor het verstrijken van de huurtermijn te zijn geretourneerd. Verlenging is alleen mogelijk door het aangaan van een nieuw abonnement.
15. Eventuele breuk van de glasplaat’( € 26,00 voor 50 x 65 cm en kleiner en € 37,50 voor 70 x 100 en groter) of schade aan de wissellijst is voor rekening van de abonnee.
16. Indien een uitgeleend kunstwerk verkocht wordt, is de abonnee verplicht zijn medewerking hieraan te verlenen,
17. De abonnee kan medewerking worden gevraagd, indien de gehuurde kunstwerken nodig zijn voor een expositie, Gedurende de periode van de expositie kunnen zonder verdere kosten andere kunstwerken ter vervanging worden uitgekozen. Aansprakelijkheid van de abonnees.
18. De werken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plek worden geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht.
19. De abonnee is verplicht bij beschadiging of vermissing van kunstwerken onmiddellijk de artotheek hiervan op de hoogte te stellen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de abonnee.
20. Adreswijziging hoort de abonnee vroegtijdig schriftelijk door te geven.
21. De abonnee dient zelf het transport van en naar de artotheek te verzorgen. Het is raadzaam de werken in een deken te vervoeren,
22. Bij wanprestatie aan de zijde van de abonnee wordt deze aansprakelijk gesteld voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Kopen van een kunstwerk.
23. Kunstwerken kunnen tijdens of na de huurperiode in eigendom worden aangeschaft. De reeds betaalde huurprijs wordt in mindering gebracht op de aanschafprijs. Artotheek Herenplaats heeft het recht de voorwaarden van dit reglement te wijzigen. De wijzigingen zullen bekend gemaakt worden en voor lopende abonnementen ingaan op de dag na de vaste vervaldatum. De Artotheek heeft het recht, indien de abonnee zich niet houdt aan dit reglement tot opzegging van het abonnement over te gaan.
Rotterdam, november 2016